CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 1. Giới thiệu
  • 1. bộ lạc siêu lớn Vải & Hàng may mặc (“Công ty”, “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư của người dùng truy cập trang web của mình tại www.ultratribe.com ("Trang mạng"). Vì mục đích của chính sách bảo mật này ("Chính sách bảo mật") và bất cứ nơi nào mà ngữ cảnh yêu cầu "bạn", "của bạn", "bản thân bạn", "người sử dụng" có nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào truy cập hoặc sử dụng Trang web và trong trường hợp thể nhân đó đại diện cho một pháp nhân kinh doanh, thì việc tham chiếu đến các điều khoản đó sẽ bao gồm tham chiếu đến pháp nhân kinh doanh.
  • Công ty đã thông qua Chính sách Bảo mật này, tuân theo các quy định của luật hiện hành, để thông báo cho bạn về những thông tin chúng tôi thu thập từ bạn thông qua Trang web, cách chúng tôi thu thập thông tin, cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó và các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin đó .
  • Công ty đã cung cấp Chính sách Bảo mật này để giúp bạn làm quen với:
   • a)Loại dữ liệu hoặc thông tin mà bạn chia sẻ hoặc cung cấp cho Công ty và Công ty đó thu thập từ bạn;
   • b)Mục đích thu thập dữ liệu hoặc thông tin đó từ bạn;
   • c)Các chính sách và thông lệ bảo mật thông tin của công ty; và
   • d)Chính sách của công ty về việc chia sẻ hoặc chuyển dữ liệu hoặc thông tin của bạn với các bên thứ ba.
  • Các từ và cụm từ viết hoa được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này và không được định nghĩa ở đây nhưng được định nghĩa trong Đạo luật Công nghệ Thông tin 2000 (“Đạo luật CNTT”) và Quy tắc Công nghệ Thông tin (Các Quy trình và Thực hành Bảo mật Hợp lý và Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm hoặc Thông tin), 2011 ("Quy tắc SPDI") sẽ có các ý nghĩa được gán cho chúng bên dưới.
  • Xin lưu ý rằng việc sử dụng thuật ngữ Thông tin Cá nhân bao gồm Thông tin hoặc Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm ("SPDI"), bất cứ khi nào thích hợp và / hoặc được bắt buộc theo Đạo luật CNTT và Quy tắc SPDI.
 2. Bộ sưu tập các thông tin
   • “Thông tin” do bạn cung cấp cho Công ty hoặc được Công ty thu thập từ bạn có thể bao gồm “Thông tin cá nhân” và “Thông tin phi cá nhân”.
   • Thông tin Cá nhân cho các mục đích của Chính sách Bảo mật này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
    • a)Tên người dùng của bạn cùng với mật khẩu của bạn;
    • b)Tên của bạn;
    • c)Địa chỉ của bạn;
    • d)Số điện thoại của bạn;
    • e)Địa chỉ e-mail của bạn hoặc hình thức liên hệ khác;
    • f)Ngày sinh của bạn;
    • g)Giới tính của bạn;
    • h)Thông tin liên quan đến các giao dịch của bạn trên Trang web, (bao gồm cả lịch sử bán hàng hoặc mua hàng);
    • i)Thông tin tài chính của bạn như thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc các chi tiết về công cụ thanh toán khác bao gồm mật khẩu dùng một lần;
    • j)Địa chỉ giao thức internet;
    • k)Bất kỳ Thông tin nào khác mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký của mình, nếu có, trên Trang web; hoặc là
    • l)[Mã nhận dạng của thiết bị liên lạc mà bạn sử dụng để truy cập Trang web hoặc giao dịch với Công ty],
   • Thông tin Cá nhân đó có thể được thu thập theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ nhất định được cung cấp trên Trang web. Những trường hợp như vậy bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mua hàng trực tuyến, tham gia bất kỳ cuộc khảo sát hoặc cuộc thi trực tuyến nào, giao tiếp với dịch vụ khách hàng của Công ty qua điện thoại, email hoặc cách khác hoặc đăng đánh giá của người dùng về các mặt hàng có sẵn trên Trang web.
   • Chúng tôi có thể nhận thông tin Cá nhân về bạn từ các bên thứ ba, chẳng hạn như các dịch vụ truyền thông xã hội, các nguồn có sẵn trên thị trường và các đối tác kinh doanh. Nếu bạn truy cập Trang web thông qua dịch vụ truyền thông xã hội hoặc kết nối dịch vụ trên Trang web với dịch vụ truyền thông xã hội, thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên người dùng của bạn được liên kết với dịch vụ truyền thông xã hội đó, bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào mà dịch vụ truyền thông xã hội có quyền chia sẻ với chúng tôi, chẳng hạn như ảnh hồ sơ, địa chỉ email hoặc danh sách bạn bè của bạn và bất kỳ thông tin nào bạn đã công khai liên quan đến dịch vụ truyền thông xã hội đó. Khi bạn truy cập Trang web hoặc giao dịch với Công ty thông qua các dịch vụ truyền thông xã hội hoặc khi bạn kết nối bất kỳ Trang web nào với các dịch vụ truyền thông xã hội, bạn đang cho phép Công ty thu thập, lưu trữ, sử dụng và lưu giữ thông tin và nội dung đó theo Chính sách bảo mật này
   • Bạn tuyên bố rằng Thông tin Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi theo thời gian và sẽ chính xác, cập nhật và cập nhật và bạn có tất cả các quyền, sự cho phép và đồng ý để cung cấp những thông tin đó. Việc bạn cung cấp dữ liệu / thông tin và việc lưu trữ, thu thập, sử dụng, chuyển, truy cập hoặc xử lý dữ liệu do đó của Công ty sẽ không vi phạm bất kỳ thỏa thuận, luật, phán quyết, lệnh hoặc nghị định nào của bên thứ ba.

  Thông tin phi cá nhân:

  • Công ty cũng có thể thu thập thông tin ngoài Thông tin Cá nhân từ bạn thông qua Trang web khi bạn truy cập và / hoặc sử dụng Trang web. Thông tin đó có thể được lưu trữ trong nhật ký máy chủ. Thông tin Phi Cá nhân này sẽ không hỗ trợ Công ty nhận dạng cá nhân bạn. Thông tin Phi cá nhân này có thể bao gồm:
   • a)Vị trí địa lý của bạn;
   • b)thông tin chi tiết về nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn;
   • c)loại trình duyệt (internet explorer, firefox, opera, google chrome, v.v.);
   • d)hệ điều hành của hệ thống, thiết bị của bạn và Trang web mà bạn đã truy cập lần cuối trước khi truy cập Trang web;
   • e)Thời gian bạn lưu lại trên Trang web cũng được lưu trữ trong phiên cùng với ngày và giờ bạn truy cập, Thông tin phi cá nhân được thu thập thông qua nhiều cách khác nhau như thông qua việc sử dụng cookie.
 3. Mục đích và Cách sử dụng Thông tin Cá nhân
   • Công ty không tiết lộ, chuyển nhượng, giao dịch, cho thuê hoặc bán Thông tin Cá nhân của bạn theo bất kỳ cách nào, trừ khi được chỉ định ở đây hoặc nếu bạn thể hiện sự đồng ý của bạn đối với điều đó.
   • Thông tin do bạn cung cấp chỉ được sử dụng:
    • a)Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng Trang web của bạn;
    • b)Để giải đáp các mối quan tâm, thắc mắc của bạn hoặc giải quyết các yêu cầu của bạn về thông tin về các dịch vụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp;
    • c)Để cung cấp cho bạn thông tin về các dịch vụ / sản phẩm của Công ty và gửi cho bạn thông tin, tài liệu và các ưu đãi từ Công ty;
    • d)Để gửi cho bạn thông tin quan trọng liên quan đến Trang web, các thay đổi đối với điều khoản dịch vụ của Công ty và các chính sách khác nhau và / hoặc thông tin khác;
    • e)Để gửi cho bạn các bản khảo sát và thông tin liên lạc tiếp thị mà Công ty tin rằng bạn có thể quan tâm;
    • f)Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Trang web của chúng tôi;
    • g)Để hoàn tất và thực hiện giao dịch mua của bạn, nếu bạn mua bất kỳ nội dung hoặc lợi ích nào của bất kỳ dịch vụ nào từ Trang web, chẳng hạn như để xử lý các khoản thanh toán của bạn, hãy liên lạc với bạn về việc mua hàng của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng liên quan;
    • h)Để quản lý tải xuống sản phẩm;
    • i)Để tiến hành đánh giá nội bộ và phân tích dữ liệu cho Trang web (ví dụ: để xác định số lượng khách truy cập vào các trang cụ thể trong Trang web);
    • j)Để cải thiện các dịch vụ, nội dung và quảng cáo trên Trang web;
    • k)Để bảo vệ tính toàn vẹn của Trang web; và
    • l)Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và tiết lộ được cung cấp theo luật pháp của Ấn Độ.
   • Thông tin của bạn sẽ được bảo mật ở mức tối đa có thể và phù hợp với các điều khoản được quy định tại đây.

  Cookie & Đối tượng được Chia sẻ

  • 3.4Cookie là các mã nhận dạng chữ và số mà Trang web của chúng tôi đặt vào ổ cứng máy tính của bạn. Công ty có thể lưu trữ 'cookie' tạm thời hoặc vĩnh viễn trên máy tính của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie và / hoặc các đối tượng được chia sẻ để theo dõi và hiểu lưu lượng truy cập trên Trang web của chúng tôi. Cookie nhận dạng máy tính của bạn để chúng tôi có thể nhận ra bạn vào lần tiếp theo khi bạn đến thăm chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng cookie và / hoặc các đối tượng được chia sẻ để thu thập và lưu trữ một số thông tin về bạn, chẳng hạn như tên miền và máy chủ lưu trữ mà bạn truy cập internet, địa chỉ giao thức internet của máy tính bạn đang sử dụng, ngày và giờ bạn truy cập Trang web của chúng tôi và địa chỉ internet của Trang web mà từ đó bạn đã liên kết trực tiếp đến Trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu rõ hơn về người dùng của chúng tôi và tùy chỉnh trang web của chúng tôi theo sở thích cụ thể của người dùng. Bạn có thể xóa hoặc chọn chặn các cookie này khỏi máy tính của mình. Bạn có thể định cấu hình trình duyệt trên máy tính của mình để thông báo cho bạn khi chúng tôi cố gắng gửi cho bạn một cookie với tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối cookie. Nếu bạn đã tắt cookie, bạn có thể bị ngăn sử dụng một số tính năng của Trang web.