Điều khoản dịch vụ

Công bố thông tin

   • Công ty sử dụng một số bên thứ ba để quản lý một số lượng hạn chế các quảng cáo trên Trang web và cổng thông tin của chúng tôi. Trong quá trình này, không có Thông tin cá nhân nào của bạn bị rò rỉ. Tuy nhiên, thông tin tiểu sử tổng hợp, chẳng hạn như cộng đồng người dùng, có thể được sử dụng trong việc lựa chọn quảng cáo để đảm bảo rằng thông tin đó có liên quan đến người dùng. Trên một số quảng cáo biểu ngữ, một pixel được nhúng có thể xuất hiện và trong khi nó không liên kết với cookie hoặc thông tin hồ sơ cá nhân khác, nó có thể trả về thông tin kết nối phiên cho phép nhà quảng cáo xác định rõ hơn số lượng người dùng cá nhân đã nhấp vào biểu ngữ quảng cáo. Chúng tôi không tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị và quảng cáo của họ.

  Liên kết đến các trang web của bên thứ ba khác

   • Trang web có thể cung cấp thông tin của bên thứ ba và các liên kết đến các trang web khác không phải là chi nhánh của hoặc do Công ty điều hành hoặc kiểm soát, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cổng thanh toán hoặc các trang web mạng xã hội. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ hình thức truyền tải nào mà bạn nhận được từ bất kỳ trang web của bên thứ ba nào và do đó không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến thực tiễn bảo mật hoặc các chính sách khác của các trang web của bên thứ ba đó. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không được coi là kiểm soát hoặc đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn hoặc chất lượng của thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm thanh, ảnh, đồ họa, video, cookie, tin nhắn hoặc các tài liệu khác có sẵn trên các trang web đó. Bất kỳ thông tin người dùng nào do bạn cung cấp cho các trang web của bên thứ ba đó sẽ được điều chỉnh theo chính sách bảo mật của các trang web đó và bạn nên xem lại chính sách bảo mật của các trang web đó trước khi sử dụng các trang web đó.

  Tiết lộ thông tin cá nhân

  • Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn khi luật pháp hoặc quy định yêu cầu, hoặc theo bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hoặc mệnh lệnh nào theo luật pháp hoặc để đáp ứng yêu cầu từ cơ quan hành pháp hoặc chính phủ hoặc cơ quan tư pháp, bán tư pháp hoặc bất kỳ luật pháp hoặc hiến pháp nào khác thẩm quyền hoặc để thiết lập hoặc thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc bảo vệ chống lại các khiếu nại pháp lý.
  • Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho các văn phòng thực thi pháp luật, chủ sở hữu quyền của bên thứ ba hoặc những người khác với thiện chí tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để: thực thi các điều khoản hoặc Chính sách Bảo mật của chúng tôi; phản hồi các khiếu nại rằng quảng cáo, đăng bài hoặc nội dung khác vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của người dùng của chúng tôi hoặc của công chúng.
 1. Quy trình và Thực hành Bảo mật
  • Bảo mật Thông tin của bạn là rất quan trọng đối với Công ty. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý, ở mức tối thiểu là các biện pháp bắt buộc theo luật hiện hành, để bảo vệ và bảo vệ Thông tin của bạn. Bạn chấp nhận các tác động bảo mật vốn có của việc cung cấp quyền riêng tư cho Thông tin của bạn được chia sẻ với chúng tôi và bạn sẽ không bắt chúng tôi chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc tiết lộ Thông tin trừ khi chúng tôi đã sơ suất một cách thô bạo và cố ý.
  • Chúng tôi có thể ký thỏa thuận với các bên thứ ba (trong hoặc ngoài Ấn Độ) để lưu trữ Thông tin của bạn. Các bên thứ ba này có thể có các tiêu chuẩn bảo mật riêng để bảo vệ thông tin hoặc dữ liệu của bạn và trên cơ sở hợp lý về mặt thương mại, chúng tôi sẽ yêu cầu các bên thứ ba đó áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin / dữ liệu của bạn.
  • Bất kể bất kỳ điều gì có trong Chính sách Bảo mật này hoặc ở nơi khác, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát, hư hỏng hoặc sử dụng sai Thông tin của bạn, nếu mất mát, hư hỏng hoặc sử dụng sai đó là do Sự kiện Bất khả kháng. “Sự kiện bất khả kháng” có nghĩa là bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi và sẽ bao gồm nhưng không giới hạn, phá hoại, hỏa hoạn, lũ lụt, nổ, hành động của Chúa, náo động dân sự, đình công hoặc hành động công nghiệp dưới bất kỳ hình thức nào, bạo loạn, nổi dậy, chiến tranh, hành động của chính phủ, hack máy tính, truy cập trái phép vào dữ liệu máy tính và thiết bị lưu trữ, sự cố máy tính, vi phạm bảo mật và mã hóa, v.v.
  • Trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào đối với Thông tin cá nhân của bạn, Công ty sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc fax và thực hiện các biện pháp phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành mà không có sự chậm trễ vô lý nào.
 2. hỗn hợp

  Quyền và Quyết định của Người dùng

   • Tất cả Thông tin Cá nhân do bạn cung cấp cho Công ty đều do bạn tự nguyện cung cấp. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng văn bản bằng cách gửi e-mail cho chúng tôi theo địa chỉ ultratribeapparels@gmail.com, phù hợp với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý về bản chất sẽ không có tính chất hồi tố và sẽ có thể áp dụng tương lai. Trong trường hợp bạn không cung cấp Thông tin cá nhân của mình hoặc sự đồng ý cho việc sử dụng Thông tin cá nhân của bạn hoặc sau đó rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc sử dụng Thông tin cá nhân đã thu thập như vậy, Công ty có quyền ngừng các dịch vụ mà Thông tin nói trên đã được tìm kiếm.
   • Bạn có thể xem xét, sửa đổi, thêm, sửa hoặc cập nhật Thông tin cá nhân của mình một cách thường xuyên. Khi bạn cập nhật thông tin, Công ty sẽ giữ một bản sao của phiên bản trước đó để làm hồ sơ. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính xác thực của Thông tin cá nhân do bạn cung cấp.
   • Bạn đồng ý và thừa nhận rằng dữ liệu hoặc thông tin nhất định không thể được sửa chữa hoặc xóa hoặc bị cấm xóa theo yêu cầu của bất kỳ luật hiện hành, yêu cầu thực thi pháp luật hoặc theo bất kỳ thủ tục tư pháp nào. Đối với dữ liệu hoặc thông tin đó, các quyền nói trên sẽ không khả dụng.
   • Nếu bạn thích, Công ty có thể gửi thư quảng cáo trực tiếp cho bạn theo địa chỉ do bạn cung cấp. Bạn có tùy chọn từ chối nhận bưu phẩm trực tiếp này bằng cách nhấp vào tùy chọn liên kết chưa đăng ký được đính kèm với e-mail.

  Tuyên bố từ chối trách nhiệm quan trọng

   • Mặc dù Công ty cung cấp đầy đủ bảo mật và bí mật đối với Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên cẩn thận với việc chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố có liên quan đến Công ty trên các email / cuộc gọi điện thoại riêng biệt, v.v. Công ty từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khiếu nại nào như vậy đã phát sinh do sơ suất hoặc hành vi sai trái cố ý của bạn và Công ty không chịu trách nhiệm tương tự.

  Thay đổi chính sách quyền riêng tư

   • Chính sách Bảo mật này có thể được sửa đổi / cập nhật theo thời gian. Sau khi sửa đổi / cập nhật Chính sách Bảo mật, chúng tôi sẽ sửa đổi theo ngày ở trên. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên kiểm tra Chính sách quyền riêng tư này để biết được bất kỳ bản cập nhật nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web hoặc cung cấp dữ liệu hoặc thông tin sau đó sẽ ngụ ý rằng bạn chấp nhận vô điều kiện các cập nhật như vậy đối với Chính sách bảo mật này.

  Những thay đổi trong Hiến pháp

   • Chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển một số hoặc tất cả Thông tin Cá nhân của bạn cho một pháp nhân kinh doanh khác nếu chúng tôi (hoặc tài sản của chúng tôi) có kế hoạch hợp nhất hoặc được pháp nhân kinh doanh đó mua lại hoặc tổ chức lại, hợp nhất, tái cấu trúc hoạt động kinh doanh. Khi giao dịch như vậy xảy ra, thì pháp nhân kinh doanh khác (hoặc pháp nhân kết hợp mới) sẽ được yêu cầu tuân theo Chính sách bảo mật này liên quan đến Thông tin cá nhân của bạn.

  Lời cảm ơn khác

   • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Chính sách Bảo mật này:
    • a)rõ ràng và dễ dàng truy cập và cung cấp các tuyên bố về các chính sách và thông lệ của Công ty liên quan đến Thông tin;
    • b)cung cấp các loại thông tin cá nhân nhạy cảm hoặc dữ liệu cá nhân khác nhau sẽ được thu thập;
    • c)cung cấp cho các mục đích thu thập và sử dụng Thông tin;
    • d)quy định về việc tiết lộ Thông tin; và
    • e)đưa ra các quy trình và thủ tục bảo mật hợp lý.

  Khiếu nại

  • Công ty tôn trọng quyền riêng tư của bạn và nếu bạn không muốn nhận bất kỳ hình thức liên lạc nào từ ultratribe.com.com hoặc có bất kỳ khiếu nại nào cần chia sẻ, vui lòng báo cáo đến: ultratribeapparels@gmail.com